“BETTER GO ONLINE” เสวนา อัปเดตกฎหมาย มาตราการลักลอบทิ้ง ในยุค BCG

เรียกได้ว่าจับประเด็นร้อนเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตกฏหมาย การลักลอบทิ้ง การจัดการของเสียในรูปแบบ BCG หรือการนำนวัตกรรมการจัดการของเสียแบบครบวงจรในรูปแบบ Circular economy
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาภายใต้หัว “อัปเดตกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค BCG” โดยงานเสวนาในครั้งนี้ได้รวบรวมเอาเหล่าผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้เชียวชาญด้านกากอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี และที่สำคัญยังได้พิธีกรตัวท๊อประดับประเทศอย่างคุณ กิตติ สิงหาปัด มาดำเนินรายการ เรียกความสนใจและจับประเด็นได้อย่างชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ การบริหารและจัดการของเสียกากอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค BCG
“ฺBETTER GO ONLINE” ได้นำเสนอหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจอย่างมากในการเสวนาอันได้แก่
💥 อัพเดทกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรมปี 2564 – 2565
💥 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของโรงงาน
💥 E-Fully Manifest ช่องทางใหม่ในการควบคุมเส้นทางการจัดการกากอุตสาหกรรม
💥 สถานการณ์การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย
💥 กรณีศึกษาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจนสร้างมลพิษให้แก่ประชาชน
💥 สถานการณ์และแนวทางการจัดกากขยะติดเชื้อโควิด – 19
💥 BCG คืออะไร
💥 การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค BCG
💥 ความสำคัญและแนวทางการปรับตัวให้เป็นไปตามโมเดล BCG
💥 BCG ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตาม ESG อย่างไร
💥 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตามรูปแบบ Circular Economy

Related Posts