Better Group ย้ำความเป็นที่ 1 ผู้นำด้านกำจัดกาก กวาด 5 รางวัล

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าในการเป็นผู้นำด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับโรงงานที่ได้รับการพิจารณาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) โดยคุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม(Solid Blending) และประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และที่เป็นของเสียอันตราย พร้อมกันนี้บริษัทในเครืออย่างบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอรไวรอนเมนท์ จำกัด ยังได้รับรางวัล “3Rs” จากการผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs เรียกได้ว่ารางวัลทั้งหมดคือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทั้งโรงงาน ทรัพยากรบุคคล และการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมยังพัฒนาต่อไปเพื่อยกระดับสร้างความประทับใจในการบริการ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related Posts