Better Group ร่วมลงนามปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงบันทึกข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง คุณกมลา เหลืองวิริยะ บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณจารุวรรณ โพธิ์แจ้ง บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และคุณสันติภาพ บุญมาก บริษัทเบตเตอร์ มี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และร่วมกันส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกบุคลากรของหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงคุณธรรม และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทย สำหรับสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินงานของการลงบัญทึกข้อตกลงร่วมกัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมกันปฏิรูปการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เกิดความโปร่งใส เกิดคุณธรรม และมีการประสานความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงาน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปลูกจิตสำนึกบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจรรมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่ให้” และ “คนไทย ไม่โกง” พร้อมทั้งส่งเสริมการดำรงชีวิต และการทำงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การค้นหาหน่วยงานต้นแบบเพื่อสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการสร้างกระบวนการทำงานให้ สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

Related Posts