BWG ขายหุ้น PP ให้ 5 นลท.รายใหญ่ รวม 400 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.74 บ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 พ.ค. 64 8:50: น.
  BWG ขายหุ้น PP ให้นักลงทุนรายใหญ่ 5 ราย รวม 400 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.74 บ. เปิดจองชำระค่าหุ้นใน 2 วันทำการ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น ได้แก่

1. นายวศิน ตังกิจเจริญ จำนวน 120,000,000 หุ้น , 2. นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 100,000,000 หุ้น , 3.นายสิปปกร ขาวสอาด จำนวน 80,000,000 หุ้น , 4.นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 50,000,000 หุ้น และ 5.นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวได้กำหนดราคาขายที่ 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 0.79 บาทต่อหุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 6.40 ของราคาตลาดดังกล่าว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเปิดให้จองและชำระค่าหุ้นภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติดังกล่าว

เรียบเรียง ชุติมา อภิชัยสุขสกุล
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร

Related Posts