BWG ติดรายชื่อ ‘THSI’ ปี 2564 ชูองค์กรมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ESG ต่อเนื่องปีที่ 7 กลุ่มบริการ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อThailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า BWG ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 146 บริษัท
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ในปี 2563-2564 BWG ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 BWG สามารถปรับการทำงานเป็นแบบ New Normal จนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนดูแลสุขภาพพนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียในภาวะวิกฤตอย่างรอบด้าน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับประเทศมาโดยตลอด
“การได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ของกลุ่มบริการ สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่มีความคล่องตัวและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทั้งจากเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายสุวัฒน์กล่าว
ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

Related Posts