“BWG” นำทัพบริษัทฯ ในเครือ ติดรายชื่อกลุ่มหุ้นยั่งยืน THIS อย่างต่อเนื่อง

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 โดยมี บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) มีชื่อติดในกลุ่มบริการ เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี (2558 – 2565) และ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อติดในกลุ่มกลุ่มทรัพยากร (Resources) เป็นปีแรก

 

นายสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ นอกจาก “BWG” จะเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วยังมีบริษัทในเครือ คือ “AKP” หรือ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) มีชื่อติดในกลุ่มบริการ (Services) MAI เป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี (2558 – 2565) และ “ETC” หรือ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อติดในกลุ่มทรัพยากร (Resources) เป็นปีแรก สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างอย่างยืนควบคู่กับการรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ จนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับสากล เช่นเดียวกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ในปีนี้ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางลงทุนอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ พร้อมรับความเสี่ยงที่ท้าทายของสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SET THSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ  บรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SET THSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

 

Related Posts