BWG ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการการจัดการของเสียแบบครบวงจร ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (ยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมคณะกรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์พลังงานทดแทน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในด้านการบริหารงานได้มีการเปิดเผย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนต่อไป
***การจัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด***

Related Posts