BWG ร่วมมอบความรู้ “การจัดการของเสียอันตราย”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ “ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย” โดยภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกแนวคิดให้แก่ผู้ร่วมงานในการนำกลับไปพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีการร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การจัดการขยะชุมชนเพื่อเป็นพลังงาน ทางออกหรือทางตัน” โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วงษ์พานิชย์ จำกัด และบริษัท เทอมัลเทค จำกัด ร่วมให้ความรู้ในการจัดการขยะสู่พลังงาน

นอกจากนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำจากต้นทางสู่ปลายทาง การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Related Posts