BWG ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอย.. เพื่อชุมชนน่าอยู่

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัดสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แก่คณะจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง ชุมชน ให้น่าอยู่ พร้อมกันนี้ได้มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานอย่างครบวงจรในศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ถือเป็นการสัมมนาที่ได้รับทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

Related Posts