BWG… ลงนามข้อตกลง คัดแยก รีไซเคิลซากไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 1 ใน 19 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกลงนามในใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ (MOU) ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561” โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับ เตรียมความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งก้าวในการพัฒนานวัตกรรมของ BWG เพื่อการเป็นหนึ่งในด้านอุตสาหกรรมการให้บริการคัดแยกและรีไซเคิลแบบครบวงจร

Related Posts