BWG สนองนโยบายสิ่งแวดล้อม รับขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มากำจัด

BWG รับนโยบายสิ่งแวดล้อม ในโครงการเมืองสระบุรี สวยใส ไร้มลพิษ โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) หรือ BWG ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 13 อำเภอทั่วจังหวัดสระบุรี ภายในงานได้มีการส่งมอบขยะอันตราย จำนวนกว่า 3.7 ตัน อาทิ ขวดปนเปื้อนสารเคมี หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอร์รี่ ฯลฯ ให้กับทาง BWG นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดปริมาณขยะและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

Related Posts