BWG ส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Safety Day

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านงานประชุมกิจกรรม Safety Day ณ โรงแรมอโนมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรและเจ้าของกิจการ / ตัวแทนระดับบริหารของผู้รับเหมาย่อย ทราบและตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พร้อมรณรงค์เกี่ยวกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม งานนี้ BWG ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัตกรรมในการกำจัดกากอุตสาหกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการกำจัดกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การตรวจสอบ ส่งกำจัด นำมาบำบัด กำจัดและการแปรรูปนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน เรียกได้ว่า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกันเป็นอย่างมาก

Related Posts