BWG เตรียมความพร้อม “จัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เตรียมความพร้อมเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการให้แก่บุคลากร โดยในทุกๆปีจะมีการจัดอบรมพนักงานในเรื่อง “อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จาก เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสถานีดับเพลิงพระโขนง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างถูกวิธี โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมด้วยการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับพนักงานในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

Related Posts