BWG เปิดบ้านต้อนรับครูพลังงาน 4.0 เยี่ยมชม แบบ One Stop Service

จากโครงการ “ครูพลังงาน 4.0” ที่คณะครูกลุ่มอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เกิดจากขยะอุตสากรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับ คณะครูกลุ่มอาชีวะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ และ บริษัท รีคัฟ เวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มาพัฒนาและปรับใช้เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มอาชีวะให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี 4.0 กันอีกด้วย งานนี้เรียกได้ว่ากลุ่มคณะครูอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดทางการศึกษาและได้รับความประทับใจจากการเยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการสอนต่อไป

Related Posts