BWG เร่งช่วยเหลือ PROWASTE รับกำจัดกาก

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับความเดือนร้อน กรณีที่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)(PROWASTE) ไม่สามารถให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดี เรื่องทางเข้า-ออก โรงงาน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้ไม่สามารถรับกากอุตสาหกรรมไปกำจัดที่โรงงานของ PROWASTE ที่ จ.สระแก้วได้ ซึ่งต่อมา PROWASTE ได้ติดต่อมายัง BWG เพื่อขอความช่วยเหลือโดยจะนำกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าของ PROWASTE ขนส่งมาให้ BWG เป็นผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของโรงงาน ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถนำกากอุตสาหกรรมไปกำจัด อีกทั้ง PROWASTE ถือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการดำเนินการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้เป็นสำคัญ
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดที่ประสบความเดือดร้อนด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมายัง บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลด้านการตลาดและให้คำแนะนำด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ได้ที่เบอร์โทร 0-2012-7888 ต่อ 426 website : bwg.idea-boomer.com Line @ : BWG-ONLINE CENTER หรือสามารถลงทะเบียนสมัคร “BME System” เพื่อให้ท่านติดตามและวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดาวน์โหลด QR Code หรือแจ้งแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้โดยตรง

Related Posts