BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 สำหรับโครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุหรือคนชรา ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึงคนที่ทีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการพัฒนางานด้านสาธารณสุขทำให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้นและมีอายุยืนยาวทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าทุกคนควรให้ความรักเคารพและดูแลเอาใจใส่เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมาก่อนสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมอันดีไปสู่ลูกหลาน แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานมากขึ้นทำกิจวัตรและดูแลตัวเองในเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ฉะนั้นผู้สูงอายุควรต้องได้รับความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพปากและฟัน การป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ทำให้เกิดปัญหาได้น้อยที่สุดและส่งผลให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส่ ช่วยให้คนรอบข้างหรือครอบครัวทั้งสังคมมีความสุขด้วยและครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กทีสุดแต่มีความสำคัญที่สุดถ้าครอบครัวให้ความสำคัญและเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุด้วยแล้วครอบครัวและสังคมไทยจะมีความสุขและทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้ร่างกายดีตามมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสถาบันครอบครัว ดังนั้น จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการดูแลคุณภาพชีวิตเช่นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น ถือว่าการปฎิบัติต่อผู้สูงอายเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป
.
และในปีนี้ทางโครงการได้นำบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน 28 คน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในโครงการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางครอบครัว ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางแพทย์เองได้มีการจ่ายยาให้กับผู้เข้ารับการตรวจตามความเหมาะสมในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วต่างมีสุขภาพที่แข็งแรง

Related Posts