BWG 2 โรงงาน คว้ารางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2564

สถานประกอบการ 2 โรงงาน 1 โรงงานในเครือ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG  รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในวันนี้ (27 ต.ค. 64) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

นางสาว อนินท์ จิรพัทธ์พงศกร หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลโครงการ กล่าวว่า  BWG เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2557 สำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 8 ที่บริษัทได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award ประจำปี 2564 สะท้อนถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ คือ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

“การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทและพนักงานตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ BWG ยึดมั่นในหลักประโยชน์สู่ความยั่งยืน ” นางสาว อนินท์ กล่าว

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว  BWG ยังนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า อาทิ การใช้พลังงานและน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมไปถึงการลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนิน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูผืนป่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน.

Related Posts