เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้รับผลประเมิน ESG ระดับ GOLD จากสถาบันไทยพัฒน

คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Verified Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG ระดับ GOLD CLASS จากคุณวรณัฐ เพียรธรรม) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (สำนักงานใหญ่) ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ

การได้รับประกาศนียบัตร ESG Verified Company และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG ระดับ GOLD CLASS ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุหรือยืนหยัดในวิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรในระดับประเทศ โดยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล ภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

Related Posts