“BETTER GROUP แต้มสี เติมฝัน ปี 5”

“BETTER GROUP แต้มสี เติมฝัน ปี 5”

คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) เข้าร่วมกิจกรรมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ ทาสีพื้นบริเวณโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างทัศนียภาพอันสวยงาม ในโครงการ “BETTER GROUP แต้มสี เติมฝัน ปี 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

สำหรับโครงการ “BETTER GROUP แต้มสี เติมฝัน ปี 5” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม, สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม, ชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตอาสา ที่ได้ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน ผ่านสื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนแบบ Brain – Based Learning หรือที่เรียกว่า (BBL) นอกจากนี้ โครงการ “BETTER GROUP แต้มสี เติมฝัน ปี 5” ยังได้มอบตู้หนังสือ และการสนับสนุนหนังสือนิทานเพื่อที่จะให้น้องๆ นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ อย่างเต็มที่จากโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” จาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนสีจาก บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด (อุไรเพ้นท์) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไปสู่อนาคตด้วยกัน

Related Posts