“BWG” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 8

“BWG” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 8

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ผู้นำที่ให้บริการด้านการกำจัดของเสียแบบครบวงจรได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
.
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

Related Posts