BWG เปิดบ้าน ส่งเสริมชุมชนให้ความรู้ ขยะอุตสาหกรรม / ของเสียอันตราย

ถือเป็นอีกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ที่ร่วมส่งเสริมชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ขยะอุตสาหกรรมหรือกากของเสียอันตราย เพื่อนำไปสู่หนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการ “อบรมให้ความรู้ขยะอุตสาหกรรม” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 โดยมี คุณเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเป็นวิทยาการให้ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริหารและกำจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี งานนี้มีทั้งผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนให้การตอบรับกันเป็นจำนวนมาก

Related Posts