BWG เปิดบ้าน ส่งเสริมชุมชนให้ความรู้ ขยะอุตสาหกรรม / ของเสียอันตราย

ถือเป็นอีกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ที่ร่วมส่งเสริมชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาที...
Read More

BWG เปิดบ้าน ส่งเสริมชุมชนให้ความรู้ ขยะอุตสาหกรรม / ของเสียอันตราย

ถือเป็นอีกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ที่ร่วมส่งเสริมชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาที...
Read More