เอกสารสำคัญขององค์กร

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของ พนักงาน

จรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจต่อคู่ค้า

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

การควบคุมภายใน

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและระยะเวลาการได้รับ สินเชื่อการค้า (CREDIT TERM)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายด้านภาษีอากร